Biznes i finanse

POLICE SA (14/2022) Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za I kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej również: „Emitent” lub „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za I kwartał 2022 roku.

Komentarz do wyników I kwartału 2022 roku

W I kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 1 049 mln zł, wynik EBITDA na poziomie 46 mln zł i marżę EBITDA na poziomie 4,4%.

Na osiągnięte w I kwartale 2022 roku wyniki finansowe Emitenta wpłynęły między innymi znaczące wzrosty cen podstawowych surowców, przy równoczesnym wysokim poziomie cen sprzedaży produktów (podążających za trendami rynkowymi notowań). Istotny wpływ na wyniki miały niższe zrealizowane ilości sprzedaży produktów, przede wszystkim w związku z zaistniałą w Spółce w marcu awarią kotłów w Centrum Energetyki, skutkującą czasowym zatrzymaniem bądź bardzo istotnym ograniczeniem produkcji.

Wszystkie segmenty w I kwartale 2022 roku wygenerowały dodatnie wyniki EBITDA.

Największy udział w wyniku EBITDA Emitenta w I kwartale 2022 roku miał Segment Nawozy. Kluczowy pozytywny wpływ na wyniki tego segmentu miała sprzedaż po istotnie wyższych cenach produktów azotowych do zastosowań technicznych.

Istotną pozycję wpływającą na skonsolidowany wynik netto Emitenta w I kwartale 2022 roku stanowił ujemny wynik z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności w wysokości 21 mln zł, dotyczący głównie spółki Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Ponadto Emitent zrealizował dodatni wynik z działalności finansowej w wysokości 27 mln złotych, na który wpłynęła przede wszystkim aktualizacja wyceny instrumentów pochodnych wynikających z umowy akcjonariuszy spółki stowarzyszonej Emitenta – Grupa Azoty Polyolefins S.A. – w wysokości 17 mln zł, a także odsetki od pożyczki udzielonej tej spółce w wysokości 12 mln zł.

Skonsolidowany wynik netto za I kwartał 2022 roku wyniósł 16 mln złotych i ukształtował się na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Najważniejsze czynniki mające wpływ na wyniki w kluczowych segmentach:

Segment Nawozy

W Segmencie Nawozy odnotowano wzrost cen podstawowych surowców do produkcji w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego (w tym blisko 5-krotny wzrost ceny gazu ziemnego i zdecydowane wzrosty cen między innymi fosforytów, soli potasowej i siarki). Konsekwencją tych zmian oraz sytuacji w otoczeniu rynkowym był wzrost cen produktów. Zarówno na ceny surowców, jak i produktów, wpłynęła sytuacja gospodarcza Europy po agresji Rosji na Ukrainę, w dużej mierze skutkująca zachwianiem równowagi popytowo-podażowej w szczególności po stronie surowcowej, znacząco wpływając na bilans rynkowy dostępności produktów w szczycie sezonu nawozowego.

Istotny wpływ na wyniki osiągnięte przez Emitenta w I kwartale 2022 roku miały niższe niż rok wcześniej zrealizowane wolumeny sprzedaży produktów, związane z nieprzewidzianymi problemami technicznymi w obszarze Centrum Energetyki, tj. awarią dwóch kotłów OP 230. Zaistniała awaria skutkowała okresowym brakiem możliwości wytwarzania pary technologicznej, niezbędnej do prowadzenia procesów produkcyjnych na najważniejszych instalacjach Spółki.

Marża EBITDA w Segmencie Nawozy za I kwartał 2022 roku ukształtowała się na poziomie 4,0%, wobec 6,6% w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Segment Pigmenty

W I kwartale 2022 roku w Segmencie Pigmenty odnotowano istotnie wyższy poziom cen sprzedaży bieli tytanowej w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego. Sytuacja na europejskim rynku bieli tytanowej była skomplikowana ze względu na ograniczenia produkcji, silny popyt oraz presję kosztową. Opłacalność importu bieli tytanowej z Chin do Europy pozostała ograniczona z uwagi na wysokie koszty frachtów i długie terminy realizacji. Dynamiczne wzrosty rynkowych cen bieli tytanowej, a także ograniczona dostępność ilmenitu (kluczowego surowca do produkcji) skutkowały istotnym wzrostem ceny tego surowca.

Uzyskane w I kwartale 2022 roku wyniki w Segmencie Pigmenty ograniczone zostały przede wszystkim z powodu awarii kotłów w Centrum Energetyki, wyższej ceny zużycia gazu ziemnego oraz ilmenitu. Wypracowana w tym okresie marża EBITDA w Segmencie Pigmenty ukształtowała się na poziomie 6,5%, wobec 14,6% w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2022 roku, którego publikacja została zaplanowana na dzień 25 maja 2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM