Biznes i finanse

OCTAVA SA (2/2022) Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Octava Spółka Akcyjna („Spółka”, „Octava”), działając na podstawie art. 399 par. 1 w zw. z art. 402/1 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A. („ZWZ”), które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2022 roku o godz. 14.00 w Warszawie przy ul. Złotej 48/54 w Hotelu Mercure Warszawa Centrum.

W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz treść projektów uchwał i dokumentów dotyczących ZWZ Spółki.

Jednocześnie, Zarząd informuje, iż dokumenty oraz informacje dotyczące ZWZ Octava, jak również Regulamin Walnych Zgromadzeń są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.octava.com.pl/Informacje podstawowe/Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM