Biznes i finanse

CYFROWY POLSAT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
(dane w mln zł oraz mln EUR) w mln EUR w mln EUR
Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów 2.986,7 2.987,4 645,7 645,9
Koszty operacyjne (2.633,7) (2.430,9) (569,4) (525,6)
Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne, netto (32,7) 5,0 (7,1) 1,1
Zysk z działalności operacyjnej 320,3 561,5 69,2 121,4
Zyski/(straty) z działalności inwestycyjnej, netto 6,9 (22,4) 1,5 (4,9)
Koszty finansowe, netto (76,8) (57,1) (16,6) (12,3)
Udział w zysku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 14,7 16,5 3,2 3,6
Zysk brutto za okres 265,1 498,5 57,3 107,8
Podatek dochodowy (52,3) (108,1) (11,3) (23,4)
Zysk netto 212,8 390,4 46,0 84,4
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 214,9 389,6 46,5 84,2
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących (2,1) 0,8 (0,5) 0,2
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych (nie w milionach) 0,37 0,61 0,08 0,13
EBITDA (1) 766,6 1.082,7 165,7 234,1
Marża EBITDA % 25,7% 36,2% 25,7% 36,2%
(dane w mln zł oraz mln EUR)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 578,8 889,0 125,1 192,2
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (534,8) (374,2) (115,6) (80,9)
wydatki inwestycyjne (2) (324,9) (335,5) (70,2) (72,5)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (332,2) (612,0) (71,8) (132,3)
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (288,2) (97,2) (62,3) (21,0)
(dane w mln zł oraz mln EUR) 31 marca 2022 31 grudnia 2021 31 marca 2022 31 grudnia 2021
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (3) 3.353,7 3.644,3 720,8 783,3
Aktywa 31.895,2 32.237,0 6.855,5 6.929,0
Zobowiązania długoterminowe 10.739,3 11.226,1 2.308,3 2.412,9
Finansowe zobowiązania długoterminowe 9.745,1 10.111,4 2.094,6 2.173,3
Zobowiązania krótkoterminowe 5.549,0 5.626,3 1.192,7 1.209,3
Finansowe zobowiązania krótkoterminowe 1.520,8 1.340,2 326,9 288,1
Kapitał własny 15.606,9 15.384,6 3.354,5 3.306,7
Kapitał zakładowy 25,6 25,6 5,5 5,5

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM