Biznes i finanse

TRITON DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Przychody ze sprzedaży 38 225,00 32 288,00 8 351,00 7 216,00
Wynik brutto ze sprzedaży 7 192,00 4 884,00 1 571,00 1 092,00
Wynik brutto 1 103,00 -2 802,00 241,00 -626,00
Wynik netto 1 022,00 -2 867,00 223,00 -641,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 958,00 2 405,00 1 957,00 538,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 229,00 -501,00 268,00 -112,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 924,00 1 083,00 -639,00 242,00
Przepływy pieniężne netto z działalności, razem 7 263,00 2 987,00 1 587,00 668,00
Aktywa, razem 109 459,00 96 460,00 23 799,00 20 902,00
Zobowiązania razem 24 209,00 12 233,00 5 264,00 2 651,00
Zobowiązania krótkoterminowe 19 316,00 8 316,00 4 200,00 1 802,00
Kapitał własny 85 250,00 84 227,00 18 535,00 18 251,00
Kapitał podstawowy 25 458,00 25 458,00 5 535,00 5 517,00
Liczba akcji (w szt.) 6 364 523,00 6 364 523,00 6 364 523,00 6 364 523,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,39 13,23 2,91 2,87
Rozwodniona/scalona liczba akcji 6 364 523,00 6 364 523,00 6 364 523,00 6 364 523,00
Rozwodniona/scalona wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 13,39 13,23 2,91 2,87

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM