Biznes i finanse

PZU SA (9/2022) Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej PZU na 31 grudnia 2021 roku i za rok obrotowy zakończony tego dnia

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/W („Rozporządzenie MAR”), informuje, że 18 maja 2022 roku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia oraz przedłożenia Radzie Nadzorczej PZU SA Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej na 31 grudnia 2021 roku i za rok obrotowy zakończony tego dnia.

Jednocześnie Zarząd PZU SA informuje, że również 18 maja 2022 roku uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej na 31 grudnia 2021 roku i za rok obrotowy zakończony tego dnia podjęła Rada Nadzorcza Spółki.

Obowiązek ujawnienia Sprawozdania wynika z art. 289 ust. 2 w związku z art. 412. ust 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Zarząd PZU SA przekazuje Sprawozdanie w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM