Biznes i finanse

NEWAG SA (1/2022) Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd NEWAG S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022.

I. Raporty kwartalne:

– skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku – 20 maja 2022 roku

– skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku – 18 listopada 2022 roku

II. Raport półroczny:

– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku – 23 września 2022 roku

III. Raporty roczne:

– jednostkowy raport roczny za rok 2021 – 27 kwietnia 2022 roku

– skonsolidowany raport roczny za rok 2021 – 27 kwietnia 2022 roku

Ponadto Zarząd informuje, iż:

1. Zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim /Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20/ (dalej: „Rozporządzenie”) Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. W raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalna informacja finansowa i skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu lub sprawozdaniem z badania tego sprawozdania określone w Rozporządzeniu;

2. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku i II kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM