Biznes i finanse

POLICE SA (15/2022) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 maja 2022 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021, wnioskując o przeznaczenie zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2021 w wysokości 163 198 884,26 zł na:

a) pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych w kwocie 8 876 168,54 zł,

b) zasilenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 154 322 715,72 zł.

W 2021 roku spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty („Grupa”), w tym Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., zakończyły opracowanie „Strategii Grupy Azoty na lata 2021-2030” („Strategia”). Strategia ma na celu realizację misji i wizji Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, zgodnie z którymi Grupa ma produkować nawozy, tworzywa oraz produkty chemiczne w harmonii ze środowiskiem, podnosić jakość życia mieszkańców Europy oraz aktywnie uczestniczyć w budowaniu bezpieczeństwa żywnościowego Europy będąc dostawcą skutecznych rozwiązań, solidnym producentem nawozów, tworzyw i zielonej chemii.

Strategia zakłada kontynuację realizacji będących w toku projektów inwestycyjnych, w szczególności strategicznego projektu „Polimery Police” – będącego budową nowego segmentu biznesowego, znacząco współfinansowanego przez Spółkę. Bezpośrednie zaangażowanie finansowe Spółki (wniesiony kapitał akcyjny oraz udzielone pożyczki) wynosi 971 095 tys. zł, co jest istotnym wyzwaniem finansowym o nieodnotowanej w historii jej funkcjonowania skali.

Zgodnie ze Strategią Spółka planuje również rozpoczęcie kolejnych, istotnych zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem Spółki w tym zadań ograniczających oddziaływanie na środowisko naturalne.

W związku z powyższym Zarząd Spółki rekomenduje, aby osiągnięty w 2021 roku zysk netto po pokryciu strat z lat ubiegłych przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego. Pozostawienie zysku w Spółce stanowić będzie zabezpieczenie finansowania realizacji zaplanowanych zamierzeń inwestycyjnych.

W celu realizacji powyższej uchwały Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny wniosku oraz do Walnego Zgromadzenia w celu dokonania podziału zysku za rok obrotowy 2021.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM