Biznes i finanse

BBI DEVELOPMENT SA (25/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2022 roku wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd BBI Development S.A. na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 757) przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2022 roku, na godz. 11:00 wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd przekazuje w załączeniu także następujące dokumenty, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021

2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021

3. Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021

Jednocześnie Zarząd Emitenta przypomina, że zgodnie z art. 4023 § 1 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych dokumentacja, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu jest dostępna na stronie internetowej Emitenta pod adresem: http://bbidevelopment.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM