Biznes i finanse

LSI SOFTWARE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Dane skonsolidowane za okres
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług 10 731 6 484 2 309 1 418
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 3 367 -2 205 725 -482
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -426 -5 212 -92 -1 140
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -477 -5 243 -103 -1 147
Zysk (strata) netto -477 -5 355 -103 -1 171
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -477 -5 355 -103 -1 171
Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 56 692 60 671 12 185 13 191
Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 45 569 46 046 9 795 10 011
Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 3 261 3 261 701 709
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 45 569 46 046 9 795 10 011
Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 1 979 2 144 425 466
Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 9 144 12 481 1 965 2 714
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 356 -2 188 77 -479
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 476 -725 -318 -159
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -493 3 087 -106 675
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 613 174 -347 38
Liczba akcji (w szt.) 3 260 762 3 260 762 3 260 762 3 260 762
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł /eur) -0,15 -1,64 -0,03 -0,36
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur) 13,97 14,12 3,00 3,07
Dane jednostkowe za okres
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług 9 762 5 383 2 101 1 177
Zysk (strata) brutto na sprzedaży 2 940 -2 141 633 -469
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -534 -5 041 -115 -1 103
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -585 -5 073 -126 -1 110
Zysk (strata) netto -585 -5 152 -126 -1 127
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -585 -5 152 -126 -1 127
Aktywa razem (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 56 211 60 244 12 082 13 098
Kapitał własny (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 45 224 45 809 9 720 9 960
Kapitał podstawowy (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 3 261 3 261 701 709
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 45 224 45 809 9 720 9 960
Zobowiązania długoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 1 958 2 104 421 457
Zobowiązania krótkoterminowe (kwartał narastająco; koniec poprzedniego okresu) 9 029 12 331 1 941 2 681
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 400 -1 963 86 -429
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 437 -492 -309 -108
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -469 3 098 -101 678
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 506 643 -324 141
Liczba akcji (w szt.) 3 260 762 3 260 762 3 260 762 3 260 762
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł /eur) -0,18 -1,58 -0,04 -0,35
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /eur) 13,87 14,05 2,98 3,05

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM