Biznes i finanse

GTC SA (28/2022) Propozycja kandydata na członka Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna („Spółka”), informuje, iż na podstawie art. 9 ust. 6 Statutu Spółki, oświadczeniem z dnia 30 maja 2022 r., zaproponował Walnemu Zgromadzeniu Spółki kandydaturę Artura Kozieji na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki jako Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 9 ust. 5 Statutu Spółki.

Kandydatura Artura Kozieji została zgłoszona w celu jej rozpatrzenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2022 r. przewidującego m.in. podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Niezależnego Rady Nadzorczej. Do oświadczenia została również dołączona zgoda Artura Kozieji na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej oraz oświadczenie o spełnianiu przez niego warunków kwalifikacyjnych wraz ze wskazaniem adresu do doręczeń, a także uzasadnienie kandydatury Artura Kozieji wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata.

Artur Kozieja, twórca grupy Europlan to doświadczony inwestor i bankier inwestycyjny, który w latach 1995 – 2017 pracował na stanowisku dyrektora w Credit Suisse, Morgan Stanley i Barclays Capital w Londynie, gdzie odpowiadał za transakcje fuzji i przejęć oraz pozyskiwanie kapitału dla przedsiębiorstw, banków i krajów w Europie Środkowo-Wschodniej. Dodatkowo, także jako wspólnik rodzinnej firmy hotelowej, której działalność rozpoczęła się w 1983 r., realizował projekty hotelowe na Dolnym Śląsku. Od 2017 r. w ramach grupy Europlan realizuje inwestycje hotelowe w Polsce gdzie otworzył m.in. kompleks hotelowy Lake Hill Resort _ Spa w Karkonoszach, hotel Metropolo by Golden Tulip w Krakowie oraz przygotowuje projekty hotelowe w oparciu o współpracę z międzynarodowymi sieciami hotelowymi.

Artur Kozieja posiada tytuł MBA z Wharton School University of Pennsylwania (USA) oraz jest absolwentem Akademii Dyplomatycznej w Pekinie (Chiny).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Artur Kozieja nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej ani też nie prowadzi innej działalności, która mogłaby stanowić działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 1 punkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM