Biznes i finanse

ECHO INVESTMENT SA (26/2022) Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii M w obrocie na rynku podstawowym

Zarząd Echo Investment S.A. („Spółka”) informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 496/2022 z dnia 31 maja 2022 r. postanowił:

1) wprowadzić z dniem 7 czerwca 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 400.000 (czterysta tysięcy) obligacji na okaziciela serii M spółki ECHO INVESTMENT S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLECHPS00340”;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ECH0426”.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM