Biznes i finanse

DROZAPOL-PROFIL SA (1/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Zarząd Drozapol-Profil S.A. dalej: „Spółka” podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku:

1. Raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2021 – w dniu 28 kwietnia 2022 r.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe – w dniu 29 września 2022 r.

3. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:

– raport za I kwartał 2022 r. – w dniu 27 maja 2022 r.

– raport za III kwartał 2022 r. – w dniu 29 listopada 2022 r.

Jednocześnie, na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim dalej: „Rozporządzenie”, Spółka informuje, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Zgodnie z § 79 ust.2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego ani skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku oraz za II kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. 2018 poz. 757.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM