Biznes i finanse

ING BANK ŚLĄSKI SA (20/2022) Zgoda na przystąpienie do tworzonego systemu ochrony.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że 7 czerwca 2022 roku uzyskał informację o podjęciu przez Zarządy i Rady Nadzorcze następujących banków: Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Santander Bank Polska S.A. uchwał o wyrażeniu zgody na złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) o zatwierdzenie umowy systemu ochrony i uznanie systemu ochrony, którego uczestnikami są banki działające w formie spółki akcyjnej wraz z projektem umowy systemu ochrony, tj. na udział w utworzeniu systemu ochrony, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe („Prawo Bankowe”). Stosowna uchwała w tej sprawie została podjęta również przez Zarząd Banku. Bank oraz wyżej wymienione banki są dalej zwane Bankami Uczestnikami.

Powstanie systemu ochrony uzależnione jest od podpisania umowy systemu ochrony. Projekt umowy systemu ochrony podlega zatwierdzeniu przez KNF.

Po wydaniu przez KNF decyzji o zatwierdzeniu projektu umowy systemu ochrony oraz uznaniu systemu ochrony, Banki Uczestnicy utworzą spółkę akcyjną będącą jednostką zarządzającą systemem ochrony („Jednostka Zarządzająca”). Utworzenie Jednostki Zarządzającej uzależnione jest od wydania zgody na dokonanie koncentracji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kapitał zakładowy Jednostki Zarządzającej wyniesie 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych). Bank obejmie 13 006 akcji Jednostki Zarządzającej, o łącznej wartości nominalnej 130 060 PLN (słownie: sto trzydzieści tysięcy sześćdziesiąt złotych), co będzie stanowiło 13,0% jej kapitału zakładowego.

Celem systemu ochrony będzie:

1) zapewnienie płynności i wypłacalności Banków Uczestników na warunkach i w zakresie określonym w umowie systemu ochrony, oraz

2) wspieranie:

a) przymusowej restrukturyzacji prowadzonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny („BFG”) banku będącego spółką akcyjną, oraz

b) przejęcia banku będącego spółką akcyjną na podstawie art. 146b ust. 1 Prawa Bankowego.

Do systemu ochrony będą mogły przystąpić inne banki krajowe, o ile spełnią warunki określone w obowiązujących przepisach prawa oraz w umowie systemu ochrony.

W Jednostce Zarządzającej zostanie utworzony fundusz pomocowy w celu zapewnienia środków na finansowanie zadań systemu ochrony. Fundusz pomocowy zostanie utworzony z wpłat Banków Uczestników w wysokości 0,4% kwoty środków gwarantowanych danego banku objętego obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów, o którym mowa w art. 2 pkt 34 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji („Ustawa o BFG”). W oparciu o poziom środków gwarantowanych Banku na koniec pierwszego kwartału 2022 roku, który wynosił 107 414 149 tys. PLN (słownie: sto siedem miliardów czterysta czternaście milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), szacuje się, że Bank wpłaci do funduszu pomocowego 429 657 tys. PLN (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), co obciąży wyniki Banku w 2022 roku. Kwota ta może ulec zmianie, jeśli ustalenie wysokości wpłaty nastąpi na podstawie wysokości kwoty środków gwarantowanych na koniec drugiego kwartału 2022 roku i kwota środków gwarantowanych ulegnie zmianie. Dalsze wpłaty do funduszu pomocowego będą wymagały jednogłośnej uchwały walnego zgromadzenia Jednostki Zarządzającej.

Zgodnie z przepisem art. 287 ust. 2 i następnie Ustawy o BFG Rada BFG może podjąć decyzję o obniżeniu poziomu środków systemu gwarantowania depozytów w bankach biorąc pod uwagę między innymi wysokość środków zgromadzonych przez system ochrony. Ponadto, zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1h pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, wpłaty uczestników systemu ochrony na fundusz pomocowy stanowią koszt uzyskania przychodów.

Odpowiedzialność każdego Banku Uczestnika za zobowiązania związane z jego uczestnictwem w systemie ochrony ograniczona jest do wysokości wkładów, które dany Bank Uczestnik jest zobowiązany wnieść na objęcie akcji Jednostki Zarządzającej oraz wpłat, które dany Bank Uczestnik jest zobowiązany wnieść do funduszu pomocowego.

Każdy Bank Uczestnik będzie mógł wypowiedzieć umowę systemu ochrony z zachowaniem 24-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Po wypowiedzeniu umowa będzie nadal obowiązywać w stosunku do pozostałych Banków Uczestników.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM