Biznes i finanse

ASSECO BS SA (10/2022) Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. oraz wybór Komitetu Audytu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2022 z dnia 31.05.2022 r. w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, Zarząd Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie ( dalej zwanej „Spółką”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 08.06.2022 r. podjęła uchwały w sprawie wyboru Pana Rafała Kozłowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Pana Adama Górala na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza w dniu 08.06.2022 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru Komitetu Audytu w składzie: Pan Marcin Murawski (Przewodniczący), Pan Rafał Kozłowski, Pan Romuald Rutkowski.

Rada Nadzorcza Spółki potwierdziła spełnienie przez Członków Komitetu Audytu Asseco Business Solutions S.A. kryteriów określonych w Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r., tj.:

1)Pan Romuald Rutkowski i Pan Marcin Murawski spełniają kryteria niezależności;

2)Pan Marcin Murawski oraz Pan Rafał Kozłowski posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

3)Pan Rafał Kozłowski oraz Pan Romuald Rutkowski posiadają wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka.

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM