Biznes i finanse

NPL NOVA SA (6/2022) Wybór audytora do przeglądu i badania sprawozdań finansowych

Zarząd NPL NOVA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Firmy Audytorskiej INTERFIN sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000145852), wpisanej na prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 529, jako podmiotu upoważnionego do przeprowadzenia:

– przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego NPL NOVA S.A. za pierwsze półrocze roku 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą NPL NOVA S.A. za pierwsze półrocze roku 2022,

– badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego NPL NOVA S.A. za rok 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą NPL NOVA S.A. za rok 2022,

– przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego NPL NOVA S.A. za pierwsze półrocze roku 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą NPL NOVA S.A. za pierwsze półrocze roku 2023,

– badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego podmiotu NPL NOVA S.A. za rok 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą NPL NOVA S.A. za rok 2023.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia z Firmą Audytorską INTERFIN sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000145852) umowy na wykonanie badań i przeglądów sprawozdań finansowych określonych wyżej.

Spółka nie korzystała dotychczas z usług Firmy Audytorskiej INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000145852), w zakresie badania rocznych sprawozdań finansowych oraz przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych, tym samym spełnione są wymogi dotyczące rotacji kluczowego biegłego określone w art. 134. Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM