Biznes i finanse

SFINKS POLSKA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 21 622 4 761 4 653 1 041
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -263 -5 437 -57 -1 189
Zysk (strata) brutto -5 907 -8 511 -1 271 -1 862
Zysk (strata) netto -4 341 -8 192 -934 -1 792
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 676 3 779 791 827
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -447 -26 -96 -6
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 217 -4 613 -907 -1 009
Przepływy pieniężne netto, razem -988 -860 -213 -188
Zysk na jedną akcję (w zł/EUR) -0,13 -0,25 -0,03 -0,06
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,13 -0,25 -0,03 -0,06
Aktywa razem 131 011 129 552 28 159 28 167
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 235 022 229 222 50 515 49 837
Zobowiązania długoterminowe 91 086 89 199 19 578 19 394
Zobowiązania krótkoterminowe 143 936 140 023 30 937 30 444
Kapitał własny -104 011 -99 670 -22 356 -21 670
Kapitał podstawowy 32 199 32 199 6 921 7 001
Liczba akcji (w szt.) 32 199 512 32 199 512 32 199 512 32 199 512
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -3,23 -3,10 -0,69 -0,67
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -3,23 -3,10 -0,69 -0,67
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM