Biznes i finanse

ELEKTROTIM SA (11/2022) Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2022 z dnia 25.05.2022 r. (ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.) Spółka ELEKTROTIM S.A. (dalej: Spółka), działając zgodnie z zasadami określonymi w zbiorze „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, informuje, iż w dniu 17.06.2022 r. otrzymała od Akcjonariusza ELEKTROTIM S.A. – Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. – pismo informujące, iż w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki ELEKTROTIM S.A. zwołanym na dzień 23 czerwca 2022 r. zgłasza kandydaturę Pana Lesława Kuli na niezależnego członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Wg złożonego oświadczenia Pan Lesław Kula wyraził zgodę na kandydowanie w wyborach na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Wg złożonego oświadczenia Pan Lesław Kula spełnia wszystkie kryteria stawiane kandydatom na członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

1) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Pan Lesław Kula posiada pełną zdolność do czynności prawnych, oraz nie jest oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h., jak i nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;

2) Pan Lesław Kula nie był karany za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, jednocześnie nie jest mu znany fakt, aby wobec niego zostały wystosowane oficjalne oskarżenia publiczne lub sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz by otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych lub zakaz uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych;

3) Pan Lesław Kula nie pełnił w przeszłości funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji;

4) nie ma po stronie Pana Lesława Kuli konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki; Pan Lesław Kula nie prowadzi w stosunku do Spółki żadnej działalności konkurencyjnej, w tym nie wykonuje żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie bierze udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu;

5) Pan Lesław Kula nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

6) Pan Lesław Kula nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

W załączeniu do niniejszego raportu, w celu umożliwienia Akcjonariuszom Spółki zapoznanie się z kandydaturą przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, Spółka ELEKTROTIM S.A. przedkłada życiorys Pana Lesława Kuli.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM