Biznes i finanse

ZPC OTMUCHÓW SA (23/2022) Powołanie osób zarządzających w ZPC Otmuchów S.A.

Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje, iż w dniu 15 lipca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała z tym samym dniem do Zarządu Spółki Pana Marcina Kuklińskiego powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu oraz Panią Monikę Butz powierzając jej funkcję Członka Zarządu Spółki.

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej Zarząd Spółki będzie składał się z trzech osób, a powołanie Pana Marcina Kuklińskiego oraz Pani Moniki Butz do Zarządu Spółki następuje na czas określony do dnia 31 stycznia 2023 r.

Mając powyższe na uwadze aktualnie Zarząd Spółki funkcjonuje w następującym składzie:

1. Pan Marcin Kukliński – Prezes Zarządu

2. Pan Oguz Ay – Członek Zarządu

3. Pani Monika Butz – Członek Zarządu

Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej ww. powołanych osób zarządzających Spółka przekazuje poniżej.

Pan Marcin Kukliński – Prezes Zarządu ZPC Otmuchów S.A.

Pan Marcin Kukliński od kwietnia 2017 r. związany jest z Grupą Otmuchów.

Jest kierownikiem zakupów i logistyki z doświadczeniem w branży FMCG [ang. Fast Moving Consumer Goods] – w ramach wydatków pośrednich i bezpośrednich, zarządzający międzynarodowymi i lokalnymi zespołami w Europie Północnej i Środkowej oraz znacznymi budżetami zakupowymi. Zarządzał od początku do końca kilkoma projektami outsourcingowymi dotyczącymi współprodukcji i konfekcjonowania produktów spożywczych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu dostawcami usług profesjonalnych, wydatków bezpośrednich, co-manufacturing i co-packingu; rynków towarowych; zarządzaniu kategoriami; negocjacji kontraktowych na poziomie lokalnym i regionalnym; budowaniu i wdrażaniu oraz polityki i narzędzi zakupowych, procesach P2P. Posiada szeroką wiedzę na temat całego łańcucha dostaw, w tym transportu, magazynowania, produkcji i planowania popytu.

Wykształcenie:

Pan Marcin Kukliński posiada wykształcenie wyższe.

Ukończył Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na kierunku Inżynierii Lądowej [ang. Civil engineering, msc] oraz studia podyplomowe na kierunku Handel Zagraniczny [ang. Foreign trade, postgraduate] na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Vrije Universitat Brussels Scholarship, thesis.

Doświadczenie zawodowe:

04.2017 r. do dziś – Dyrektor Działu Zaopatrzenia i Planowania w ZPC Otmuchów S.A. [Head of procurement and planning].

06.2016 – 04.2017 – Konsultant Biznesowy w Słodkie Hawo [Business consultant and export development].

01.2016 – 06.2016 – Dyrektor Działu Zamówień Publicznych i Rozwoju w CEDC International [Head of procurement and development].

05.2012 – 12.2015 – Dyrektor Działu Eksportu [Head of Export] w Lotte Wedel.

01.2010 – 04.2012 – Dyrektor Działu Zaopatrzenia w [Head of procurement] Lotte Wedel.

01.2004 – 12.2009 – Kierownik ds. Zamówień Operacyjnych [Operational procurement manager NCEE] w Cadbury plc.

2002 – 2004 – Global category manager w Cadbury plc.

1994 – 2004 – Head of procurement, Customer service manager w Cadbury plc.

Pani Monika Butz – Członek Zarządu ZPC Otmuchów S.A.

Pani Monika Butz posiada wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości i finansów. Posiada szeroka wiedzę z zakresu zarządzania finansami oraz znajomość MSR i MSSF oraz UoR. Od 2009 r. związana z Grupą Otmuchów.

Wykształcenie:

2022 -02 – obecnie: Executive Master of Business Administration MBA, Collegium Humanum Szkoła Główna Menadżerska Warszawa.

2016 – MSSF i MSR, Studia podyplomowe, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław.

2014-2015 – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Studia podyplomowe, WSB, Wrocław.

2009-2010 – Rachunkowość Zarządcza, Studia podyplomowe, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław.

2010-2012 – Rachunkowość finansowa i zarządcza, Magister, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław.

2001-2004 – Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, licencjat, PWSZ, Nysa.

Doświadczenie:

01.2020 – obecnie Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy, Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. / Grupa Otmuchów.

10.2017 – 01.2020 – Główna Księgowa, Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. / Grupa Otmuchów.

01.2010 – obecnie – IR Manager, Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. / Grupa Otmuchów, Nysa.

01.2013 – 01.2019 – Główna księgowa, Victoria Sweet / Otmuchów Logistyka, Nysa.

01.2015 – 01.2017 – Z-ca Głównego księgowego, Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

01.2009-01.2015 – Księgowa, Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami w/w powołane osoby nie prowadzą działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby konkurencyjna, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Ww. osoby oświadczyły także, że nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM