Biznes i finanse

POLICE SA (21/2022) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 21 czerwca 2022 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki Pana Jacka Lamparta kandydaturę Pana Jacka Lamparta na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Kandydat został zgłoszony w związku z zwołaniem na dzień 27 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, przewidującego w swym porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem kandydata, wyżej wymieniona osoba spełnia kryteria niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W załączeniu informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM