Biznes i finanse

PAMAPOL SA (17/2022) Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 14/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. (Spółka) na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu dokumenty, których rozpatrzenie będzie przedmiotem punktów

od 7-9 i 13 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.:

– Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z działalności w 2021 roku;

– Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w 2021 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz z oceny zasadności wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych itp.;

– Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. z oceny stosowania przez Spółkę w roku 2021 zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;

wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto PAMAPOL S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;

– uchwała Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.

Ponadto, Spółka przekazuje w załączeniu Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. za rok 2021, o którym mowa w punkcie 16 planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia, wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny tego Sprawozdania o wynagrodzeniach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM