Biznes i finanse

Branża odzysku materiałowego surowców kluczowa dla środowiska. Eksperci o przyszłości sektora

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II (BBKL II) to projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w którym realizowane są badania w 10 branżach: gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja, chemia, żywność wysokiej jakości, handel, komunikacja marketingowa, nowoczesne usługi biznesowe, usługi rozwojowe, odzysk materiałowy surowców, przemysł lotniczo-kosmiczny, telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo. Celem BBKL II jest dostarczenie wiedzy na temat obecnego i przyszłego zapotrzebowania na kompetencje.

Branża odzysku materiałowego surowców ma bardzo duże znaczenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt. Na sektor składa się złożona grupa podmiotów, które odpowiadają za przetwarzanie wielu różnych rodzajów odpadów. Należą do niej sortownie, kompostownie, biogazownie, spalarnie, a także zakłady recyklingu (huty szkła i metali żelaznych, papiernie, instalacje przetwarzające tworzywa sztuczne).

Zapotrzebowanie na pracowników

Z badań wynika, że na stanowiskach kierowniczych szczególnie istotne, według pracodawców, są kompetencje społeczne, umożliwiające współpracę z zespołem, zlecanie oraz nadzorowanie zadań. Bardzo ważne są także kompetencje odnoszące się do znajomości funkcjonowania zakładu. Na stanowiskach specjalistycznych najbardziej liczą się umiejętności umożliwiające sprawne wykonywanie zadań zawodowych – specyficzne dla poszczególnych ról zawodowych. Grupę stanowisk specjalistycznych cechuje też największa liczba kompetencji trudnych do pozyskania.

Z kolei na stanowiskach niespecjalistycznych szczególnie ważne są kompetencje społeczne wskazujące na stosunek do pracy, jak odpowiedzialność czy skrupulatność, a także kompetencje specjalistyczne umożliwiające wykonywanie obowiązków wynikających z danych ról zawodowych.

Blisko co piąta firma z branży odzysku materiałów surowcowych szukała pracowników w okresie od lipca 2020 r. do lipca 2021 r. Spośród nich 40% mierzyło się z trudnościami rekrutacyjnymi. Według niemal połowy pracodawców, którzy doświadczyli problemów w pozyskiwaniu pracowników, najczęstszą ich przyczyną było małe zainteresowanie ofertą pracy.

„W perspektywie 12 miesięcy 8% firm planuje zwiększenie zatrudnienia, zaś w ciągu 2 lat – 18% firm. Jest to jeden z wyższych wskaźników prognozy zatrudnienia zaobserwowany w badaniach branżowych w ramach BBKL II” – powiedziała Adriana Skorupska z Departamentu Analiz i Strategii, PARP.

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM