Biznes i finanse

GPW SA (14/2022) Powołanie Członka Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”, „Giełda”) informuje, że Rada Nadzorcza GPW na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2022 r., działając na podstawie art. 368 §4 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §20 ust. 3 Statutu Spółki, powołała w skład Zarządu Giełdy nowej kadencji, rozpoczynającej się z dniem 27 lipca 2022 r., panią Izabelę Olszewską, powierzając jej funkcję Członka Zarządu ds. rozwoju biznesu i sprzedaży.

Życiorys nowo powołanego Członka Zarządu znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez nowo powołanego członka Zarządu, nie prowadzi ona w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do GPW, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM