Biznes i finanse

GPW SA (16/2022) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 23 czerwca 2022 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GPW w dniu 23 czerwca 2022 roku („ZWZ GPW”) dysponowali 37 590 225 głosami.

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na tym ZWZ GPW byli:

? Skarb Państwa posiadający 29 390 940 głosów, co stanowiło 78,19% liczby głosów na tym ZWZ GPW oraz 51,80% ogólnej liczby głosów.

? NN OFE posiadający 2 098 000 głosów, co stanowiło 5,58% liczby głosów na tym ZWZ GPW oraz 3,70% ogólnej liczby głosów.

Ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wynosi 41 972 000, a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 56 744 470.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM