Biznes i finanse

MENNICA POLSKA SA (24/2022) Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 16/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku, zawiadamia, że w dniu dzisiejszym uzyskał informację, iż w dniu 22 czerwca 2022 roku Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Pekao”) podpisał z Emitentem aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 22 czerwca 2016 r. („Umowa”).

Na podstawie wskazanego powyżej aneksu wydłużony został termin przyznanego wielocelowego limitu kredytowego w łącznej kwocie 45 000 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych) o 2 lata od podpisania aneksu, tj. do 22 czerwca 2024 roku, o ile żadna ze stron nie złoży rezygnacji na miesiąc przed 22 czerwca 2023 roku.

Stosownie do postanowień ww. aneksu, Emitent zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu do ustanowienia zabezpieczenia udzielonego limitu w ramach Umowy poprzez złożenie przez Spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. na zabezpieczenie wszelkich świadczeń pieniężnych Spółki wobec Pekao wynikających z Umowy do 150% limitu z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie klauzuli wykonalności nie później niż do dnia 22 czerwca 2029 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM