Biznes i finanse

POLICE SA (22/2022) Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2022 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki – Grupy Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie, kandydatury Pani Urszuli Kulisiewicz, Pani Bożeny Licht oraz Pani Agnieszki Ewy Dąbrowskiej na Członków Rady Nadzorczej Spółki. Kandydaci zostali zgłoszeni w związku ze zwołaniem na dzień 27 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, przewidującego w swym porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji.

Zgodnie z oświadczeniem akcjonariusza oraz złożonymi oświadczeniami kandydatów, wyżej wymienione osoby spełniają kryteria formalne określone w przepisach prawa i Statucie Spółki oraz w dniu 23 czerwca 2022 r. uzyskali pozytywną opinie Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych a także spełniają kryteria niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W załączeniu informacje o kandydatach do Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM