Biznes i finanse

BANK HANDLOWY SA (23/2022) Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 rok

Podstawa prawna: § 19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż w dniu 23 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. (dalej jako ZWZ) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok, w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 714 708 012,00 złotych. Dywidenda ma charakter pieniężny. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 5 złote 47 grosze. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 130 659 600 sztuk.

Jednocześnie ZWZ postanowiło określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 1 lipca 2022 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 11 lipca 2022 roku (termin wypłaty dywidendy).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM