Biznes i finanse

IMPERIO ASI SA (15/2022) Powołanie Członków Rady Nadzorczej IMPERIO ASI S.A. na nową kadencję

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej, jako Spółka), informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z upływem wspólnej kadencji i wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej podjęło w dniu dzisiejszym tj. 27 czerwca 2022 r., uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej nowej, wspólnej kadencji dotychczasowych jej Członków:

1. Pana Sławomira Jarosz

2. Pana Marcina Jaszczuk

3. Panią Anetę Makowiec

4. Pana Piotra Piaszczyk

5. Pana Tomasza Wykurz

W załączeniu przedstawiamy wykształcenie, kwalifikacje wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych w dniu dzisiejszym członków Rady Nadzorczej.

Ponadto zgodnie z oświadczeniami, powołani członkowie Rady Nadzorczej nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Ponadto, nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2018 r. poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM