Biznes i finanse

STS HOLDING SA (16/2022) Warunkowa rejestracja akcji w KDPW

Zarząd STS Holding S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („KDPW”) nr 554/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r., na podstawie którego KDPW postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 144.960 (sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta o wartości nominalnej 1,00 PLN każda oraz oznaczyć je kodem PLSTSHL00012 („Akcje”) pod warunkiem wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Zarejestrowanie Akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Emitent wskazuje, że akcje serii D stanowią ok. 0,1% kapitału zakładowego Spółki. Akcje serii D zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 3 Zarządu Emitenta z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie emisji akcji serii D oraz zostały objęte przez kluczowych menedżerów Emitenta w ramach programu motywacyjnego Spółki.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM