Biznes i finanse

TRAKCJA SA (41/2022) Informacja o zgłoszeniu kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki przez akcjonariusza Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zgłoszenie kandydatury Pani Klaudii Budzisz oraz Pana Krzysztofa Tenerowicza na członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenie wpłynęło od akcjonariusza Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. („ARP”) do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 r.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez kandydatów:

1. Pani Klaudia Budzisz:

– wyraża zgodę na powołanie do Rady Nadzorczej Spółki,

– nie spełnia kryteriów niezależności wynikających z art. 129 ust 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa”),

– spełnia wymagania stawiane wobec członków Komitetu Audytu wskazane w art. 129 ust. 1 Ustawy tj. posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

2. Pan Krzysztof Tenerowicz:

– wyraża zgodę na powołanie do Rady Nadzorczej Spółki,

– spełnia kryteria niezależności wynikające z art. 129 ust 3 Ustawy,

– spełnia wymagania stawiane wobec członków Komitetu Audytu wskazane w art. 129 ust. 1 i 5 Ustawy tj. posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie branży, w której działa Spółka.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje:

1. zgłoszenie kandydatów otrzymane od ARP,

2. życiorysy kandydatów.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM