Biznes i finanse

LIBET SA (10/2022) Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 28 czerwca 2022 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LIBET S.A. („Spółka”) w związku z przeprowadzeniem w dniu 28 czerwca 2022 roku, w Warszawie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (dalej „ZWZA”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w:

(1) §19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: „Rozporządzenie”) przedkłada treści uchwał powziętych podczas ZWZA (załącznik numer 1 do niniejszego raportu);

(2) §19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia wskazuje, iż treść dokumentów będących przedmiotem obrad ZWZA została opublikowana: (i) wraz ze zwołaniem ZWZA dnia 1 czerwca 2022 roku – raportem bieżącym Spółki numer 6/2022, jako załącznik do tegoż raportu; (ii) sprawozdanie finansowe Spółki, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki LIBET S.A., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okresy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, zostały opublikowane raportami okresowymi dnia 30 kwietnia 2022 roku; wobec powyższego, ww. dokumenty nie podlegają odrębnej publikacji;

(3) §19 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia wskazuje, iż ZWZA odstąpiło od powołania komisji skrutacyjnej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM