Biznes i finanse

NTT SYSTEM SA (14/2022) Zawarcie umowy faktoringu odwrotnego z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd NTT System S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, o podpisaniu w dniu 28 czerwca 2022 roku Umowy faktoringu odwrotnego NR 5108 z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej:”Bank”).

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Bank na rzecz Emitenta usług faktoringowych polegających na

nabywaniu we własnym imieniu i na własny rachunek wierzytelności Dostawców wobec Spółki z tytułu

dokonywanej sprzedaży, poprzez dokonywanie przez Bank spłat nabytych wierzytelności.

Strony ustaliły maksymalną kwotę zaangażowania Banku w wysokości 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów

złotych) z uprawnieniem do wykorzystania limitu finansowania w PLN oraz EUR.

Przyznany limit ma charakter odnawialny.

Okres wykorzystywania limitu upływa z dniem 27 marca 2024 roku.

W przypadku powstania wymagalnych zobowiązań przysługującego Bankowi w stosunku do Spółki z tytułu

Umowy Faktoringu Odwrotnego, Bank uprawniony jest do każdorazowego zaspokojenia takich zobowiązań w

formie ich potrącenia z należnościami przysługującymi Spółce z tytułu Umowy faktoringu niepełnego z dnia 28 czerwca 2022 r. NR 5107

Strony ustaliły, że prawnym zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku Millennium S.A. jest:

1. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę

2. gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie (dalej „BGK”) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLG-FGP w kwocie 4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych )

Pozostałe warunki umowy, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat faktoringowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM