Biznes i finanse

SHOPER SA (17/2022) Podpisanie Umów Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników lub współpracowników Spółki lub jej podmiotów zależnych lub współpracujących

Zarząd Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2022 roku zostały zawarte Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników lub współpracowników Spółki lub jej podmiotów zależnych lub współpracujących („Program”).

Na podstawie zawartych Umów Uczestnictwa Spółka przyznała prawa do objęcia maksymalnie

1 529 112 warrantów subskrypcyjnych, z czego 1 378 260 – członkom Zarządu.

Program został przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 kwietnia 2021 r. uchwałą nr 3 w sprawie organizacji i realizacji programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników lub współpracowników Spółki lub jej podmiotów zależnych lub współpracujących (zmienioną uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 maja 2022 r.) oraz uchwałą nr 5 w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Celem Programu jest zwiększenie motywacji osób związanych z realizacją strategii Spółki i budowanie długoterminowego wzrostu jej wartości, a tym samym wzrostu wartości akcji posiadanych przez akcjonariuszy. Wprowadzenie Programu ma również na celu stabilizację składu kluczowej kadry kierowniczej Spółki.

Szczegółowe założenia Programu zostały opisane w Prospekcie emisyjnym Spółki. Realizacja Programu będzie uzależniona od osiągnięcia celu biznesowego polegającego na uzyskaniu przez Spółkę określonej wartości rynkowej, która zostanie obliczona na podstawie średniej ceny rynkowej akcji Spółki z okresu 6 miesięcy poprzedzających 4 rocznicę uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej. Przydzielenie warrantów nastąpi po upływie tego terminu. Warranty subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie natomiast cena emisyjna akcji serii E, obejmowanych za warranty subskrypcyjne, wynosiła będzie 0,10 PLN.

Uzyskanie prawa do objęcia warrantów subskrypcyjnych zostanie potwierdzone wydaniem Listów Przyznających uczestnikom, którzy wypełnią warunki Programu. Możliwość realizacji uprawnień do objęcia akcji serii E wygaśnie w dniu 31 grudnia 2027 roku. Akcje serii E przydzielone uczestnikom w ramach Programu będą objęte 6 miesięcznym zakazem zbywania liczonym od dnia ich objęcia.

Zasady Programu dopuszczają możliwość rozszerzania listy uczestników oraz zwiększania maksymalnej liczby warrantów subskrypcyjnych, które będą przysługiwać uczestnikom, do maksymalnej, łącznej liczby 2 016 523 warrantów subskrypcyjnych w całym Programie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM