Biznes i finanse

TRAKCJA SA (46/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”), które odbyło się 30 czerwca 2022 r.

Treść wszystkich poddanych pod głosowanie uchwał wraz z wynikami głosowania i treść dokumentów, które były przedmiotem głosowań stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego. Wszystkie projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§ 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM