Biznes i finanse

DOM DEVELOPMENT SA (26/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. w dniu 30 czerwca 2022 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757, z późn. zm.), Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 30 czerwca 2022 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, ze wskazaniem przy każdej z podjętych uchwał liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łącznej liczby ważnych głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM