Biznes i finanse

SHOPER SA (18/2022) Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Shoper S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 4 lipca 2022 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki.

Zmiany Statutu Spółki zostały dokonane na mocy Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 maja 2022 roku.

Treść zmienionych, uchylonych i nowych postanowień Statutu oraz tekst jednolity Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM