Biznes i finanse

PMPG POLSKIE MEDIA SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
AKTYWA, RAZEM 33 816,00 34 783,00 7 352,00 7 537,00
AKTYWA OBROTOWE 8 929,00 7 070,00 1 941,00 1 532,00
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 9 110,00 16 850,00 1 981,00 3 651,00
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 1 301,00 4 757,00 283,00 1 031,00
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 7 809,00 12 093,00 1 698,00 2 620,00
KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 24 706,00 17 932,00 5 372,00 3 886,00
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) 10 382,00 10 382,00 10 382,00 10 382,00
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ PODSTAWOWA I ROZWODNIONA (W ZŁ/EUR) 2,38 1,73 0,52 0,37
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW 18 580,00 22 706,00 4 059,00 5 075,00
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 4 000,00 -337,00 874,00 -75,00
ZYSK (STRATA) NETTO 8 321,00 3 211,00 1 818,00 718,00
LICZBA AKCJI (W TYS. SZT.) 10 382,00 10 382,00 10 382,00 10 382,00
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ PODSTAWOWY I ROZWODNIONY (W ZŁ/ EUR) 0,80 0,31 0,18 0,07
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1 468,00 -2 120,00 321,00 -474,00
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 1 959,00 3 125,00 428,00 698,00
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -2 571,00 44,00 -562,00 10,00
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM 856,00 1 049,00 187,00 234,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM