Biznes i finanse

DIGITREE GROUP SA (23/2022) Wypłata dywidendy ze spółki zależnej

Zarząd spółki Digitree Group S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 05.07.2022 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej od Emitenta pod firmą INIS sp. z o.o. podjęło uchwałę

o wypłacie dywidendy za rok 2021 w łącznej kwocie 3.500.000,00 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100), przy czym:

– z zysku za 2021 rok w kwocie 703.983,00 zł;

– z zysków z lat ubiegłych, zgromadzonych na kapitale rezerwowym w kwocie 2.796.017,00 zł.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników INIS sp. z o.o. ustaliło, iż dniem dywidendy jest dzień powzięcia powyżej opisanej uchwały, a wypłata dywidendy nastąpi w ciągu 7 dni od jej podjęcia ( tj. do dnia 12.07.2022 r.).

Zarząd Spółki informuje, że wypłata dywidendy ze spółki zależnej będzie miała wpływ na wynik jednostkowy Emitenta, natomiast nie wpłynie na wynik skonsolidowany.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM