Biznes i finanse

MLP GROUP SA (15/2022) Powzięcie uchwały przez Zarząd MLP Group S.A. w sprawie emisji obligacji serii E

Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że w dniu 7 lipca 2022 roku Zarząd Spółki powziął uchwałę o emisji przez Spółkę, w ramach oferty publicznej kierowanej do inwestorów kwalifikowanych, do 6.000 sztuk obligacji na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 1.000 EUR każda i łącznej wartości nominalnej do 6.000.000 EUR („Obligacje”).

Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 22 lipca 2022 roku po cenie emisyjnej 1.000 EUR za jedną Obligację.

Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu w wysokości stawki EURIBOR dla trzymiesięcznych depozytów bankowych w EUR powiększonej o marżę.

Obligacje zostaną wyemitowane jako niezabezpieczone.

Cel emisji Obligacji nie został określony.

Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 22 stycznia 2024 roku.

Spółka będzie ubiegać się o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM