Biznes i finanse

PKP CARGO SA (29/2022) Powołanie członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2022, informuje o otrzymaniu w dniu 7 lipca 2022 r. od Polskich Kolei Państwowych S.A. – akcjonariusza Spółki, pisma złożonego w związku

z § 19 ust. 2 i ust. 6 Statutu Spółki, o powołaniu z dniem 7 lipca 2022 roku Pana Jarosława Piotra Stawiarskiego do składu Rady Nadzorczej VIII kadencji.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jarosław Piotr Stawiarski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego członka Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM