Biznes i finanse

PROTEKTOR SA Raport okresowy roczny RR

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Przychody ze sprzedaży 23 782,00 26 664,00 5 195,00 5 960,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -734,00 1 086,00 -160,00 243,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -8 219,00 -4 339,00 -1 796,00 -970,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 647,00 2 493,00 141,00 557,00
Zysk (strata) netto 915,00 3 015,00 200,00 674,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -9 135,00 -4 994,00 -1 996,00 -116,00
Przepływy pieniężne neto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 10 649,00 8 523,00 2 326,00 1 905,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 911,00 -4 284,00 -418,00 -958,00
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalenttów -397,00 -755,00 -87,00 -169,00
Średni kurs PLN/EUR 4,57 4,47
Aktywa razem 65 642,00 63 746,00 14 272,00 13 813,00
Aktywa trwałe 47 398,00 45 186,00 10 305,00 9 791,00
Aktywa obrotowe 18 244,00 18 561,00 3 967,00 4 022,00
Zobowiązania razem 32 995,00 32 014,00 7 174,00 6 937,00
Zobowiązania długoterminowe 8 898,00 11 378,00 1 935,00 2 466,00
Zobowiązania krótkoterminowe 24 097,00 20 635,00 5 239,00 4 472,00
Kapitał własny 32 647,00 31 733,00 7 098,00 6 876,00
Kapitał zakładowy 9 572,00 9 572,00 2 081,00 2 074,00
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 19 021 600,00 19 021 600,00 19 021 600,00 19 021 600,00
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,05 0,16 0,01 0,04
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,05 0,16 0,01 0,04
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Kurs PLN/EUR nam koniec okresu 4,59 4,61

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM