Biznes i finanse

ARCTIC PAPER SA (12/2022) Przyjęcie przez Zarząd Arctic Paper S.A. polityki dywidendy

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki Arctic Paper S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 lipca 2022 roku uchwałą Zarządu przyjęta została Polityka dywidendy Arctic Paper S.A.(„Polityka”).

Polityka dywidendy znajdzie zastosowanie począwszy od roku obrotowego, który zakończy się dnia 31 grudnia 2022 roku.

Zgodnie z przyjętą Polityką Zarząd zamierza przedkładać Walnemu Zgromadzeniu Spółki propozycję wypłaty dywidendy w wysokości od 20% do 40% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Spółki wypracowanego za dany rok obrotowy, z zastrzeżeniem aktualnych postanowień umów kredytowych dotyczących kowenantów finansowych oraz związanych z nimi ograniczeń dystrybucji zysku.

Dywidenda będzie wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Przy rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku i ustalaniu wartości dywidendy, Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę sytuację finansową i płynnościową, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi) oraz ocenę perspektyw Grupy Kapitałowej Spółki w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych.

Intencją Zarządu Spółki jest stworzenie i utrzymanie przewidywalnej polityki dywidendowej i postrzeganie Arctic Paper S.A. przez rynek jako spółki dywidendowej.

Podstawa prawna przekazania raportu:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM