Biznes i finanse

RAFAMET SA (37/2022) Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. zwołanego na dzień 3 sierpnia 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że w dniu 12 lipca 2022 roku, tj. w ustawowym terminie, wpłynęło do Spółki żądanie umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. zwołanego na dzień 3 sierpnia 2022 roku.

Żądanie złożone w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych wpłynęło od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, tj. 3.941.529 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 91,27% jej kapitału zakładowego.

Żądanie obejmuje umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dodatkowego punktu w brzmieniu: „Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki” i wprowadzenie tego punktu jako punkt 14 porządku obrad ZWZ, a w konsekwencji oznaczenie obecnych punktów 14, 15, 16 i 17 odpowiednio jako 15, 16, 17 i 18. Jednocześnie Akcjonariusz w żądaniu przedłożył nowy porządek obrad po uwzględnieniu wniosku oraz zgłosił projekt uchwały dotyczący wskazanego nowego punktu porządku obrad.

W związku z powyższym w załączeniu Emitent przedkłada treść żądania Akcjonariusza, w tym treść projektu zgłoszonej uchwały wraz z jej uzasadnieniem.

O zmianie porządku obrad wskutek złożonego wniosku Akcjonariusza Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM