Biznes i finanse

KOGENERACJA SA (20/2022) Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (dalej: „Spółka”) informujemy, iż Minister Aktywów Państwowych korzystając ze swojego uprawnienia wynikającego z §13 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki oświadczeniem z dnia 12 lipca 2022 r., zgodnie z wyżej powołanym postanowieniem Statutu Spółki, powołał ponownie do Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. z dniem 12 lipca 2022 r. Panią HANNĘ MAZURKIEWICZ. Tym samym skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki uległ zwiększeniu do 7 osób.

***

Życiorys Członka Rady Nadzorczej:

Pani Hanna Mazurkiewicz jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (Wydział Finansów i Statystyki; Specjalność – finanse), Rocznego Studium Skarbowości dla Kadr Kierowniczych Organów Skarbowych Ministra Finansów oraz Politechniki Radomskiej, Wydział Ekonomiczny (Studia podyplomowe – rachunkowość).

Przez wiele lat (1982-1997) zajmowała się kontrolą skarbową osób prawnych (kolejno: Okręgowy Zarząd Kontroli Finansowej w Radomiu, Izba Skarbowa w Radomiu, Urząd Kontroli Skarbowej w Radomiu), następnie nadzorowaniem i kierowaniem pionem urzędu skarbowego obejmującym kontrolę podatkową, orzecznictwo i obsługę bezpośrednią (Urząd Skarbowy w Zwoleniu 07.1997 – 12.2003), kierowaniem, organizowaniem i nadzorowaniem pracy pracowników referatu Orzecznictwa w zakresie podatku od towarów i usług oraz nadzór nad postępowaniami karnymi-skarbowymi (Urząd Skarbowy w Zwoleniu 01.2004 – 12.2005). W latach 2006-2010 pełniąca funkcję Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu. Od sierpnia 2012 do listopada 2015 r. zajmowała stanowisko Radcy Ministra w Ministerstwie Finansów. W latach 11.2015 – 02.2016 pełniła funkcję p.o. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Od lutego 2016 r. ponownie związana z Ministerstwem Finansów gdzie kolejno pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej, Dyrektora Biura Szefa KAS, Dyrektora Departamentu Budżetu Logistyki i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej (nadzór nad zasobami kadrowymi, finansami i majątkiem Krajowej Administracji Skarbowej). Obecnie Dyrektor Generalny Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Pani Hanna Mazurkiewicz jest doradcą podatkowym, Członkiem Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej oraz Poświadczenie Bezpieczeństwa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w sprawnym zarządzaniu zespołem oraz umiejętności interpersonalne.

Niezależny członek Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w kadencji 2019-2022.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Hanna Mazurkiewicz:

– nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

– nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym,

– spełnia kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1415).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM