Biznes i finanse

PUNKPIRATES SA (26/2022) Wybór firmy audytorskiej

Zarząd PunkPirates S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także jako: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 14 lipca 2022 roku Rada Nadzorcza PunkPirates S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej Misters Audytor Adviser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiśniowej 40 lok. 5, 02-520 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000375656, w celu:

1. dokonania przeglądu sprawozdania finansowego PunkPirates S.A. sporządzanego na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz na dzień 30 czerwca 2023 roku;

2. przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego PunkPirates S.A. sporządzanego na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz na dzień 31 grudnia 2023 roku;

3. dokonania oceny sprawozdania Rady Nadzorczej PunkPirates S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej PunkPirates S.A. sporządzanego za rok 2022 oraz za rok 2023, w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) (dalej zwana: „Ustawa o ofercie”).

Wybrana firma audytorska jest wpisany na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów) pod numerem 3704.

Emitent nie korzystał z usług wybranego podmiotu w przeszłości.

Wybór firmy audytorskiej został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie §20 ust. 1 pkt 1 Statutu PunkPirates S.A. oraz art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM