Biznes i finanse

ELEKTROTIM SA (21/2022) Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji i sieci branży elektrycznej i teletechnicznej oraz bieżącej obsługi elektrycznej w ramach zadań inwestycyjnych – podpisanie umowy

Spółka ELEKTROTIM S.A. z/s we Wrocławiu (Spółka) informuje, że w dniu 15.07.2022 r. otrzymała od ZEUS S.A. z/s w Pruszczu Gdańskim (Wykonawca), spółki z Grupy Kapitałowej, zawiadomienie o zawarciu umowy z BUDIMEX S.A. z/s w Warszawie (Zamawiający) (data umowy: 14.07.2022 r.; dalej Umowa).

Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez ZEUS S.A. robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji i sieci branży elektrycznej i teletechnicznej oraz bieżącej obsługi elektrycznej, w ramach zadań inwestycyjnych. „Budowa budynku hali sportowej, budynku magazynowo-socjalnego, kompleksu boisk, budynku kuchnio-stołówki wojskowej, dwóch magazynów wielobranżowych, budynku warsztatowego, myjni i stacji paliw dla wojskowych pojazdów mechanicznych oraz infrastruktury towarzyszącej wraz z zagospodarowaniem terenu”, którego Inwestorem jest Skarb Państwa – Minister Obrony Narodowej, w imieniu i na rzecz którego działa Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego z siedzibą w Warszawie (Inwestor).

Wartość umowy: 23 198 000,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: 2024 r.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa dobrego wykonania nie odbiega od standardów rynkowych.

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 50% Wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

Warunki kontraktowe w ocenie Spółki nie odbiegają od standardów rynkowych.

Biorąc pod uwagę aktualny portfel zamówień Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM S.A., a także szacowanie ryzyka dla Grupy i spółki ZEUS S.A., Spółka podaje fakt zawarcia w/w umowy do publicznej wiadomości z uwagi na znaczenie dla przychodów Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM S.A. w przyszłości.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM