Biznes i finanse

SYNEKTIK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-10-01 do 2022-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2021-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-10-01 do 2022-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-10-01 do 2021-06-30
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Przychód razem 108 482,38 76 763,71 23 380,05 16 852,83
Koszty działalności razem 96 780,71 70 194,94 20 858,11 15 410,71
Zysk ( strata) na działalności operacyjnej 11 701,67 6 568,77 2 521,94 1 442,12
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9 129,80 6 507,32 1 967,65 1 428,63
Zysk (strata) netto 8 048,69 5 213,72 1 734,65 1 144,63
Całkowite dochody ogółem 8 048,69 5 213,72 1 734,65 1 144,63
Średnia ważona liczba akcji 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
Zysk ( strata) na jedną akcję (zł i EUR) 0,94 0,61 0,20 0,13
Rozwodniony zysk ( strata ) na jedną akcję ( zł i EUR ) 0,94 0,61 0,20 0,13
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (6 417,69) 13 980,40 (1 383,14) 3 069,28
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 195,30) (2 101,50) (473,13) (461,37)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 492,85 (9 355,37) 321,74 (2 053,89)
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (7 120,13) 2 523,52 (1 534,53) 554,02
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO BILANSU stan na 30.06.22 stan na 30.09.21 stan na 30.06.22 stan na 30.09.21
Aktywa razem 202 323,06 159 685,49 43 225,88 34 467,72
Aktywa trwałe 125 603,07 95 741,76 26 834,82 20 665,62
Aktywa obrotowe 76 719,99 63 943,73 16 391,06 13 802,10
Zobowiązania razem 117 564,19 79 126,80 25 117,33 17 079,32
Zobowiązania długoterminowe 46 130,70 24 092,54 9 855,72 5 200,31
Zobowiązania krótkoterminowe 71 433,49 55 034,27 15 261,61 11 879,01
Kapitał własny 84 758,87 80 558,69 18 108,55 17 388,39
Kapitał podstawowy 4 264,56 4 264,56 911,11 920,50
Liczba akcji na koniec okresu 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
Wartość księgowa na jedną akcję (zł i EUR) 9,94 9,45 2,12 2,04
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHYNKU ZYSKÓW I STRAT
Przychód razem 70 691,52 58 208,87 15 235,39 12 779,27
Koszty działalności razem 69 522,67 55 144,46 14 983,48 12 106,50
Zysk ( strata) na działalności operacyjnej 1 168,84 3 064,41 251,91 672,77
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 27,69 3 387,37 5,97 743,67
Zysk (strata) netto 22,43 2 709,90 4,83 594,93
Całkowite dochody ogółem 22,43 2 709,90 4,83 594,93
Średnia ważona liczba akcji 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
Zysk ( strata) na jedną akcję (zł i EUR) 0,00 0,32 0,00 0,07
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (6 175,64) 9 737,15 (1 330,97) 2 137,71
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 303,91) (1 308,09) (281,02) (287,18)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (476,43) (5 761,80) (102,68) (1 264,95)
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (7 955,97) 2 667,26 (1 714,67) 585,58
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO BILANSU stan na 30.06.22 stan na 30.09.21 stan na 30.06.22 stan na 30.09.21
Aktywa razem 114 539,10 120 624,99 24 471,03 26 036,61
Aktywa trwałe 64 484,96 66 050,04 13 777,07 14 256,74
Aktywa obrotowe 50 054,14 54 574,95 10 693,96 11 779,87

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM