Biznes i finanse

POLENERGIA SA (35/2022) ZŁOŻENIE POZWU PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ POLENERGIA S.A. – POLENERGIA OBRÓT S.A. PRZECIWKO JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku, informuje, że w dniu 1 grudnia 2022 roku spółka zależna Emitenta – Polenergia Obrót S.A. („POLO”) wniosła do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko Jeronimo Martins Polska S.A. („JMP”) o zapłatę kwoty 40.853.352,00 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty.

Pozew dotyczy roszczeń z umów sprzedaży energii elektrycznej z dnia 23 września 2021 roku („Umowy”) dotyczących dostaw przez POLO energii elektrycznej do wskazanych w Umowach obiektów handlowych i centrów logistycznych JMP.

Kwota dochodzona pozwem stanowi sumę wierzytelności POLO z tytułu nieopłaconych w części faktur VAT z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w okresie od 1 maja 2022 roku do 31 maja 2022 roku (39.528.578,00 złotych) oraz wierzytelności z tytułu odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonych od tej kwoty za okres od dnia 2 lipca 2022 roku do dnia poprzedzającego wniesienie pozwu (1.324.774,00 złotych).

Pozew został złożony w związku z uznaniem za bezzasadne oświadczenia JMP o potrąceniu kwot objętych wezwaniem do zapłaty, o którym to wezwaniu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 25/2022, z w/w należnościami POLO wobec JMP.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 ze zm.)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM