Biznes i finanse

NEW TECH CAPITAL SA (27/2022) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji New Tech Capital S.A.

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd New Tech Capital S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 28 marca 2022 r. otrzymał od Pani Marzeny Łuckiej zawiadomienie dotyczące transakcji na akcjach Spółki.

Treść zawiadomienia otrzymanego od Pani Marzeny Łuckiej:

Zawiadomienie o zbyciu akcji

Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie) informuję, że w związku z zawarciem transakcji zbycia 597 320 sztuk akcji New Tech Capital S.A. (Spółka) w dniach 03 listopada 2022 roku oraz 06 grudnia 2022 roku mój udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce z dotychczas posiadanego udziału ponad 7% spadł poniżej 5% w ogólnej licznie głosów w Spółce.

Przed ww. zdarzeniem posiadałam:

– liczba akcji: 1 047 320;

– procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 7,24%;

– liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 1 047 320 głosów;

– procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 7,24%.

Po rozliczeniu ww. transakcji mój stan posiadania przedstawiać się będzie następująco:

– liczba akcji: 450 000;

– procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 3,11%;

– liczba głosów na walnym zgromadzeniu: 450 000 głosów;

– procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu: 3,11%.

Informuję, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie oraz, że nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadałyby akcje spółki New Tech Capital S.A. Ponadto informuję, że osobiście jak również przez podmioty zależne nie posiadam instrumentów finansowych dotyczących akcji New Tech Capital S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM