Biznes i finanse

DEVELIA SA (62/2022) Informacja o wyborze firmy audytorskiej do zbadania i przeglądu sprawozdań finansowych za lata 2023-2025

Zarząd Develia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 13.12.2022 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 25/2022 w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badań i przeglądów rocznych i śródrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta za lata obrotowe 2023-2025 tj.:

a) przeglądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Develia S.A. na 30 czerwca 2023 roku,

b) zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Develia S.A. za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2023 roku,

c) przeglądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Develia S.A. na 30 czerwca 2024 roku,

d) zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Develia S.A. za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2024 roku,

e) przeglądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Develia S.A. na 30 czerwca 2025 roku,

f) zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Develia S.A. za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2025 roku,

g) sprawozdań o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2023-2025.

Wybrana została firma Ernst_Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy al. Rondo ONZ 1. Ernst_Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. jest podmiotem wpisanym na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 130. Umowa na świadczenie usług w zakresie badania sprawozdań finansowych zostanie zawarta na okres badania sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2023-2025. Ernst_Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. badała sprawozdania finansowe Emitenta (poprzednia nazwa Ernst _ Young Audit Sp. z o.o.) za lata 2006 – 2007, 2009 – 2017 oraz sprawozdania finansowe Emitenta za półrocze 2008, 2010 – 2017 r.

Uprawnienie Rady Nadzorczej do dokonania wyboru biegłego rewidenta wynika z § 20 pkt h) Statutu Spółki, stosownie do postanowień Polityki i Procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badań i przeglądów rocznych i okresowych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki Develia S.A. oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru przez Komitet Audytu oraz udzielonej rekomendacji Komitetu Audytu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z polityką przyjętą przez Emitenta w tym zakresie oraz normami zawodowymi.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM