Biznes i finanse

BENEFIT SYSTEMS SA (53/2022) Postanowienie dotyczące zmian statutu spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 28 października 2022 roku postanowienia o rejestracji zmiany statutu Spółki („Postanowienie”) uchwalonej przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki uchwałą nr 5/30.09.2022 z dnia 30 września 2022 roku. O podjęciu przez zwyczajne walne zgromadzenie ww. uchwały zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 41/2022 w dniu 30 września 2022 roku.

W wyniku Postanowienia:

1. zmieniona została treść §15 ust. 1 i ust. 2 statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 6 (sześciu) członków, powoływanych na wspólną, czteroletnią kadencję. Zmiana w składzie osobowym Zarządu w trakcie rozpoczętej kadencji nie powoduje przerwania jej biegu.

2. Członkowie Zarządu mogą być powoływani w jego skład na kolejne kadencje.”

poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia:

„1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 6 (sześciu) członków, powoływanych na wspólną, czteroletnią kadencję. Zmiana w składzie osobowym Zarządu w trakcie rozpoczętej kadencji nie powoduje przerwania jej biegu. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.

2. Członkowie Zarządu mogą być powoływani w jego skład na kolejne kadencje, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.”

2. usunięty został §17 ust. 7 statutu Spółki;

3. zmieniona została treść §19 statutu Spółki poprzez dodanie ust. 7 w następującym brzmieniu:

„7. Wyłącza się stosowanie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 3801 w § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych. Jednakże Zarząd, adekwatnie do sytuacji przekazuje Radzie Nadzorczej zagregowane i obiektywnie niezbędne informacje o sytuacji majątkowej operacyjnej, inwestycyjnej i kadrowej Spółki.”

4. zmieniona została treść §20 ust. 3 oraz ust. 6 w brzmieniu:

„3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, pięcioletnią kadencję.

(…)

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani w jej skład na kolejne kadencje”.

poprzez:

a) nadanie ust. 3 nowego następującego brzmienia:

„3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, pięcioletnią kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.”

b) nadanie ust. 6 nowego następującego brzmienia:

„6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani w jej skład na kolejne kadencje, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.”

5. zmieniona została treść §21 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

poprzez nadanie ust. 1 nowego następującego brzmienia:

„1. Rada Nadzorcza wybiera w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

6. zmieniona została treść §23 statutu Spółki poprzez dodanie ust. 5 w brzmieniu:

„5. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli bezwzględna większość członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.”

7. zmieniona została treść § 24 statutu Spółki w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdza Walne Zgromadzenie”.

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.”.

8. zmieniona została treść §25 ust. 3 statutu Spółki w brzmieniu:

„3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych”.

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.”

9. usunięty został § 25 ust. 4 statutu Spółki.

10. zmieniona została treść § 27 ust. 3 lit. c statutu Spółki, w brzmieniu:

„3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

c. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt a i b.”

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

c. sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt a i b, a także sprawozdania rady nadzorczej w rozumieniu 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych (sprawozdanie Rady Nadzorczej).”

oraz poprzez dodanie ust. 6 w następującym brzmieniu:

„6. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego, nie więcej jednak niż do wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Rady Nadzorczej należnego za poprzedni rok obrotowy.”

Tekst jednolity statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu. Tekst jednolity statutu Spółki został przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 15 grudnia 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Wykorzystujemy pliki cookies.
Polityka Prywatności
Więcej
ROZUMIEM